A A A Powiększ tekst
Mapa strony

Zasady zajęcia pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem  ul. 1 Maja 8.

Wymagane dokumenty:

1. Na trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem prac wykonawca prac lub inwestor składa podanie zawierające nazwę wnioskodawcy, cel zajęcia pasa, lokalizację, orientacyjną powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego, a także plan sytuacyjny zajęcia odcinka pasa drogowego.
2. Po otrzymaniu opinii na miesiąc przed planowanym zajęciem zajmujący składa wniosek zawierający nazwę wnioskodawcy, cel zajęcia pasa, lokalizację, dokładną powierzchnię zajęcia, powierzchnię umieszczenia urządzeń obcych oraz termin zajęcia pasa drogowego.
3. Do wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny pasa drogowego z oznaczeniem powierzchni planowanej do zajęcia i określeniem jej wymiarów,
- harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie ,
- projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia pasa drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa , zaopiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej  Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem – Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem,
- kserokopię uzgodnienia dokumentacji ,
- inne dokumenty , jeżeli zostaną one określone we wcześniejszej opinii.

Gdzie odebrać formularz:
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 lub pobrać ze strony internetowej – (kliknij TU aby pobrać).                                                                                                                                           

Opłaty:

1. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego   Nr XVI/107/2012 z dnia 31.08.2012r. ( zgodnie z art. 40, ust. 8 Ustawy o drogach publicznych Dz. U. Z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).

2. Opłatę naliczoną w zezwoleniu dokonać przelewem na konto ZDP w BS Wysokie Mazowieckie 

     nr 22 8774 0000 0017 4916 2000 0010

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 , poz. 33 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2 za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w sekretariacie ZDP w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 umieszczając opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 0,50 zł za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:

1. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
 

Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl