A A A Powiększ tekst
Mapa strony

Zasady budowy zjazdu z drogi

Budowa zjazdu z drogi

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zawierający następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, numer drogi, numer geodezyjny działki na którą ma prowadzić zjazd.


2. Do wniosku należy dołączyć:
- projekt budowlany zjazdu,
- mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem granic działki, jej planowanego zagospodarowania i lokalizacji zjazdu i zjazdów sąsiednich oraz informacją o zagospodarowaniu działek sąsiednich,
- informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (np. kserokopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) ,
- lokalizację zjazdu wg pikietażu na drodze,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

Gdzie odebrać formularz:

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8. lub pobrać – (kliknij TU aby pobrać).

Opłaty:
1. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Nr XVI/107/2012 z dnia 31.08.2012r. ( zgodnie z art. 40, ust. 8 Ustawy o drogach publicznych Dz. U. Z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
2. Opłatę naliczoną w zezwoleniu - przelewem na konto ZDP w
BS Wysokie Mazowieckie nr 22 8774 0000 0017 4916 2000 0010


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 , poz. 33 z późn. zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2 za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8., w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8.umieszczając opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 0,50 zł za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:
1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza , w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Termin płatności kary wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

 

Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl