A A A Powiększ tekst
Mapa strony

Informacja o ochronie danych osobowych.


       Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informuje się, że:
Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, REGON: 450672604.
Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Jarosławem Rudawskim - jest możliwy poprzez adres email: Turn on Javascript!.
Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody osoby której dane dotyczą,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO - zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  
art. 6 ust 1 lit. c RODO – przepisów prawa w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie może odbywać się na podstawie:
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w związku ze złożonym wnioskiem,
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z zatrudnieniem,
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w związku z zatrudnieniem,
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4.    Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z którymi administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowy jest obowiązkowe z wyjątkiem sytuacji w których dane pozyskiwane są na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.


ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


        Osoba której dane dotyczą uprawniona jest do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Wniosek powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz dane identyfikujące osobę, która składa dany wniosek. Jeżeli zachodzi konieczność Administrator kontaktuje się z Wnioskodawcą w celu ustalenia operacji na danych, w ramach których przetwarzanie mogło mieć miejsce.
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązane jest do rozpatrzenia wniosku według poniższych zasad:
W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.
Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Zarządem Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem pod adresem e-mail: Turn on Javascript!.

 

I N F O R M A C J A

                Wypełniając obowiązki określone w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuje się, że:

  1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, REGON: 450672604.
  2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: Turn on Javascript!.
  3. Dane z monitoringu będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  4. Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  5. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
  6. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od nagrania.
  8. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Nie przysługuje Panu(i) prawo do usunięcia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  10. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jarosław Rudawski, mail: Turn on Javascript!
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl